הקרן להלוואות בערבות מדינה

עסקים קטנים ובינוניים מהווים מרכיב מרכזי בכלכלת מדינה, וגורם חשוב להגדלת הצמיחה, העלאת כושר הייצור והשגשוג הכלכלי בה. קיומם של עסקים קטנים ובינוניים מגביר את התחרות בשוק, והם מהווים מקור משמעותי ליצירת מקומות תעסוקה חדשים, הן בשל מספרם הרב והן בשל פריסתם הגיאוגרפית הרחבה, שעשויה לעודד תעסוקה במרכז ובפריפריה כאחד.

על אף האמור, עסקים קטנים ובינוניים חווים קשיים בהשגת אשראי למימון פעילות שוטפת וצמיחה.

אנו, אגף החשב הכללי במשרד האוצר, מודעים לכך ופועלים רבות בנושא, זאת נוכח ההבנה שלהתפתחותו והצלחתו של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים ישנם יתרונות רבים לכלל הציבור ותרומה משמעותית למשק בכללותו.

לפיכך, כבר למעלה משני עשורים מפעילה המדינה, באמצעות אגף החשב הכללי במשרד האוצר, קרנות להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון ש"ח, המהווים כאמור מנוע צמיחה מרכזי במשק. ההלוואות מועמדות במסגרת הקרנות לצרכי הון חוזר, הקמת עסקים והשקעה, ומאפשרות לעסקים למצות את פוטנציאל ההתפתחות שלהם ואת תרומתם לתעסוקה ולתוצר.

ערבות המדינה בקרנות מגדילה, הלכה למעשה, את היצע, זמינות וגיוון מקורות האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, ומאפשרת לנותני אשראי, בהם בנקים, חברות כרטיסי אשראי, נותני אשראי חוץ בנקאי וחברות אשראי P2P, להציע אשראי נוסף בתנאים מיטביים לעסקים קטנים ובינוניים במשק, אשר מועמד להם בזכות הערבות.

הגש בקשה עוד היום - כי ההצלחה שלך היא העסק שלנו!


לינק לשירות:
https://govextra.gov.il/mof-gloans/homepage